Studenckie praktyki zawodowe - Komenda Powiatowa Policji w Jaśle

Biuletyn Informacji Publicznej

Studenckie praktyki zawodowe

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYJEĆ NA STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE

W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W JAŚLE

 

I.  Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle (KPP) przesyłają pocztą lub osobiście składają następujące dokumenty:

1.       formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w KPP w Jaśle,

2.       zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,

3.       kserokopię dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej,

4.       kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

5.       imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk zawodowych z ramienia Uczelni ( opiekun dydaktyczny),

6.       kserokopię programu (zakresu) praktyki.

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy złożyć na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki w sekretariacie KPP w Jaśle (pok.301, tel. kontaktowy 0-13 44 38 305).

Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

II. Rozpatrzenie zgłoszenia

1.       Zgłoszenia podlegają rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki.

2.       Kandydat do odbycia praktyki podlega procedurze sprawdzenia w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji.

3.       Prawidłowe zgłoszenia opiniują kierownicy właściwych komórek organizacyjnych KPP w Jaśle ( Naczelnik Wydziału, w którym realizowana jest praktyka).

4.       O przyjęciu studenta na praktykę decyduje Komendant Powiatowy  Policji w Jaśle  lub osoba przez niego upoważniona.

5.       Osoba składająca formularz zgłoszeniowy otrzymuje pisemną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie jest równoznaczne  z przyjęciem na praktykę. Złożona dokumentacja nie będzie odsyłana  do zainteresowanego.

 

III.  Zawarcie umowy

Praktyka studencka realizowana jest na podstawie pisemnej umowy,   która zostaje zawarta pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną, a Komendą Powiatową Policji w Jaśle reprezentowaną przez  Komendanta Powiatowego Policji  lub osobę przez niego upoważnioną.

Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  (po jednym dla każdej ze stron).

 

IV. Organizacja i przebieg praktyki

1.       Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  wyda praktykantom imienne przepustki umożliwiające przebywanie na terenie KPP,

2.       Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  przeprowadzi szkolenie  z zakresu bhp i ppoż.,

3.       Kierownik Kancelarii Tajnej KPP w Jaśle zapozna praktykantów z przepisami   o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,

4.       Kierownik komórki organizacyjnej KPP w Jaśle, w której realizowana jest praktyka wyznaczy osobę odpowiedzialną za koordynację studenckich praktyk zawodowych, która:

a)      zapozna praktykanta z regulaminem KPP w Jaśle,

b)      zapozna praktykanta z zasadami odbywania praktyki w Policji,

c)       zapozna praktykanta ze strukturą organizacyjną KPP w Jaśle,

d)      będzie nadzorowała realizację praktyki zgodnie z przedłożonym programem (zakresem) praktyki.

5.       Kierownik komórki organizacyjnej właściwej dla miejsca odbywania studenckich praktyk  zawodowych potwierdzi odbycie praktyki w formie preferowanej przez uczelnię.

 

Informacje uzupełniające

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle nie pokrywa kosztów ubezpieczenia , dojazdu i zakwaterowania w czasie praktyk.

Komenda  Powiatowa Policji w Jaśle nie organizuje praktyk zawodowych dla uczniów szkół średnich.

 

Formularz

zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe

w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle

 

Komendant Powiatowy Policji w Jaśle

 

Dane osobowe studenta:

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania:………………….…………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa uczelni:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wydział:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kierunek studiów:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok studiów:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa komórki organizacyjnej KPP w Jaśle preferowanej do realizacji praktyk:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie wyboru komórki organizacyjnej KPP w Jaśle właściwej do realizacji praktyk:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czas trwania oraz termin praktyk:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji studenckich praktyk zawodowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883, z późn.zm.)

 

                                                                                                  ……………………………………………….

                                                                                                 (data i czytelny podpis studenta)

 

…………………………………………………………………………………………………

(opinia naczelnika wydziału, w którym przewidziane jest odbycie praktyki studenckiej)

Metryczka

Data publikacji 17.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Kuzio - Specjalista Zespołu Prezydialnego
Osoba udostępniająca informację:
Ł. Gliwa
Osoba modyfikująca informację:
Ł. Gliwa
do góry