Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Jaśle

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Jaśle

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.07.57.390) Komendant Powiatowy Policji w Jaśle jest właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Jasła na prawach powiatu oraz powiatu jasielskiego.


Komendant Powiatowy Policji w Jaśle realizuje zadania określone w ustawach i aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej.


Działalność Komendanta Powiatowego Policji podlega nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa podkarpackiego.

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Jaśle określają:

1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /z późn.zm./ - tekst jednolity

2) Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

3) ZARZĄDZENIE NR 204 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

4) Zarządzenie nr 1031 z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

5) Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Jaśle 

Metryczka

Data publikacji 11.06.2009
Data modyfikacji 06.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Wojtunik
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Wojtunik
Osoba modyfikująca informację:
asp. szt. Piotr Wojtunik
do góry